Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2015

palinkapalinka
22:10
0142 1a9b
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafriends friends
palinkapalinka
22:00
6264 651c
Reposted fromtelewizja telewizja

May 01 2015

19:22

April 07 2015

palinkapalinka
11:47
5195 77fc 500
Reposted fromfub fub viaaynis aynis

April 03 2015

palinkapalinka
14:39
9618 db9b
Reposted fromBrilliant Brilliant viapodprzykrywka podprzykrywka

March 30 2015

palinkapalinka
19:40
- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś "nago psychicznie". Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastrangeme strangeme
palinkapalinka
19:39
2916 0dd4 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaucieknijmi ucieknijmi
19:35
5577 e080 500
palinkapalinka
19:04
9610 6229
Reposted fromrol rol
19:04
9652 ceb4
palinkapalinka
19:04
Kobiety więdną od słów bez pokrycia. 
— Ryszard Nowosielski
Reposted fromrol rol viastrangeme strangeme

March 28 2015

palinkapalinka
18:04
Reposted fromoski oski vialenka024 lenka024
18:03
0756 8c11
Reposted fromLittleJack LittleJack viamargot margot
palinkapalinka
18:02
2269 5159
Reposted fromniefajna niefajna viakotfica kotfica

March 21 2015

palinkapalinka
12:16
6947 6e29 500

March 20 2015

palinkapalinka
21:15
5622 4713 500
Reposted fromkoloryzacja koloryzacja viamefir mefir

March 09 2015

palinkapalinka
17:24
8520 57da
Reposted frommeumego meumego viamefir mefir

March 08 2015

palinkapalinka
19:51
1167 c1f4
Ekaterina Bazhenova
Reposted fromsqueerrl squeerrl viaaltopalto altopalto
palinkapalinka
19:51
6999 39f1
Reposted fromrol rol
palinkapalinka
11:16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl